Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2016/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAysun Doğutaş  
Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates on Readiness to Teaching Profession at a University in Turkey Ss, 01-24
Türkiye’de Bir Üniversitedeki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Girişte Öz-yeterlik İnanışları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Koç  
Demografik Özellikler ile Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ss, 25-47
The Relation between Demographic Characteristics and Empathic Orientation: An Empirical Research on Adults

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Ardahan  
Kamusal Bir Mekân Olan Memleket Kahvelerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonel Önemi Ss, 49-69
Recreational Importance and Reasons for being Preferred of Countryman Coffee Stall as Communal Place

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Demir  
Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923) Ss, 71-112
Rising and Evolution of Magazine Publishing in Ottoman (1849-1923)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Demirci  
İbn Heyyeban'ın Vasiyeti Ekseninde Arap Yarımadası’nda Son Peygamber Beklentisi Ss, 113-142
The Last Prophet Expectation in the Arabian Peninsula in the Light of Ibn Hayyaban's Will

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Özkır  
Taksim Gezi Parkı Protestolarının Medya-Siyaset İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ss, 143-176
Evaluation of Taksim Gezi Park Protests in terms of the Relation between Media and Policy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin KILIÇ  
Bayburtlu Celâlî ve Vanlı Celâlî’nin Şiirlerinde Dil Becerileri Ss, 177-196
Language Skills in the Poems of Bayburtlu Celâlî and Vanlı Celâlî

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire Erbay  
Klasik Şiirde Başlık Meselesi Etrafında Düşünceler: Eser ve Kimlik İlişkisi Ss, 197-214
Thoughts on Title Problematics in Classical Poetry: Piece-Identity Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Karagözoğlu  
Padişah Babanın Şair Kızı: Zebunnisa Ss, 215-233
Zeb-un-Nissa: Poet Daughter of Sultan Father

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Acar  
Risalet Döneminde Gayrimüslimlerle Dostluk Ss, 235-254
Friendship with Nonmuslims During the Era of Prophethood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fegani Beyler  
İbn Sînâ ve Felsefesiyle İlgili Rusça Araştırmalar Ss, 255-273
Researches on Avicenna and His Philosophy in Russian

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
İbn Sînâ’nın 'Kitâbu’l-Burhân' Adlı Eserinde Bilimin Konu, Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması Ss, 275-280
Review: An Explanation Subject, Problem and Principles of Science in Avicenna's 'Kitab al-Burhan'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halid b. Abdillah el-Ezherî, 'Muvassılu’n-Nebîl ilâ Nahvi’t-Teshîl' Ss, 281-287
Book Review: 'Muwassil an-Nabil ila Nahw at-Tashil' by Khalid b. Abdillah al-Azhari

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri