Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ek SayıEditör
Haktan Sevinç & Durmuş Çağrı Yıldırım

Editör Yardımcısı


Iğdır  2019/Ek

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Büşra Engin Öztürk & Cansu Şarkaya İçellioğlu  
Sanayi Üretim Endeksinin ve Petrol İthalatının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Avrupa Ülkelerine Yönelik Bir Analiz Ss, 01-21
The Effects Of Industrial Production Index And Oil Import On Current Account Balance: An Analysis For European Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Bayraktar & Özgür Uysal  
Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının ve Nüfusun İstihdam Üzerindeki Etkisi Ss, 23-41
Effects Of R&D Investment And Population On Employment In Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Sarı  
Türk Bankacılık Sektörü Kredilerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Kredi Riski Ss, 43-68
The Sectoral Concentration in Turkish Banking Sector and Credit Risk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Aykırı & Ömer Uğur Bulut  
Ekonomik Küreselleşme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonu Üzerindeki Belirleyi-ciliği: Türkiye Örneği Ss, 69-90
Determination of Economic Globalization and Foreign Direct Investments on CO2 Emissions: A Case of Turkish Economy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Fehime Aydın  
G7 Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Ss, 91-107
The Effect of Social Spending on Economic Growth in G7 Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Oğuz  
Amerikan Dış Politikasında Trump Dönemi ve Amerikan İstisnacılığı Anlatısının Sonu Ss, 109-123
Trump Period in American Foreign Policy and The End of the American Exceptionalism Narra-tive

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Sırım  
İslam İktisadında Yatırımların Finansmanında Karz-ı Hasen Uygulaması Ss, 125-164
The Example of Karz-ı Hasen in the Financing of Investments in Islamic Economics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket Kırcı Altınkeski & Emrah İsmail Çevik  
Petrol Fiyat Şoklarının Hisse Senedi Piyasası Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Ss, 165-179
The Effect of Oil Price Shocks on the Stock Market: Evidence from Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nüket Kırcı Çevik & Buket Kırcı Altınkeski & Tuğba Kantarcı  
Mutlu Gezegen Endeksi: Dünyanın En Mutlu Ül-kelerinden Panel Veri Bulguları Ss, 181-201
Happy Planet Index: Panel Data Evidence from the Happiest Parts of the World

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda H. Bostancı & Seda Yıldırım  
Sürdürülebilir Topluluklar ve Ekolojik Vatandaşlık Üzerine Kavramsal Bir İnceleme Ss, 203-218
A Conceptual Study on Sustainable Communities and Ecological Citizenship

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Buğan & Emrah İsmail Çevik & Nüket Kırcı Çevik  
Katılım 30 Endeksi İçin Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin ARFIMA-FIEGARCH Model ile Analizi Ss, 219-241
The Analysis of Weak Form Efficient Market Hy-pothesis for Participation 30 Index by ARFIMA-FIEGARCH Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Çoruh & Abdulbaki Bilgiç & Steven T. Yen & Faruk Urak  
Enerji Harcama Belirleyicilerinin Bağımlı Üç Değişkenli Heckman Örneklem Seçici Yöntemi ile Belirlenmesi Ss, 243-260
Revealing Energy Expenditure Determinants by the Trivariate Heckman Sample Selection Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Macit & Sultan Gedik Göçer  
Sivil Havacılık Sektörünün İslam İşbirliği Teşkila-tı Üyesi Ülkelerde Ekonomik ve Sektörel Görü-nümü Ss, 261-284
Economic and Sectoral Outlook of Civil Aviation Sector in Islamic Cooperation Organization Member Countries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif Canbay & Kerem Pirali  
Türkiye’de İslami Finans Enstrümanlarına Yeni Bir Model Önerisi: Karz-ı Hasen ve Robertson Gecikmesinin Finansman Kaynağı Olarak Kullanımı Ss, 285-299
A New Model Proposal for the Islamic Financial Instruments in Turkey: The Use of Qardhul Hasan and Robertson Lag as a Source of Finance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Eroğlu Sevinç & Ali Shahinpour & Haktan Sevinç  
İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği Ss, 301-325
The Effects of Islamic Banking Practices on the Business Environment: The Iran Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ozan Başkol & Serdar Özözen  
Avrupa Birliği (15) Piyasasında Türk Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Ürün Haritası (2004-2017) Ss, 327-352
Competitiveness and the Product Mapping of Turkish Clothing Sector in European Union (15) Market

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Müge Tapan & Vahit Ferhan Benli & Feyzullah Yetgin  
Gayrimenkul Finansman İşlemlerinde Sürdürülebilirlik Faktörlerinin ve Değerlemelerinin Analizi: ESI Rating Modeli Ss, 353-394
The Analysis of Project Sustainability Risk Indica-tors in Real Estate Finance: ESI (Economic Sustainability Indicator) Rating Models

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Arı & Levent Aydın  
Türkiye’de Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması ve Etkin Uygulanması için Öneriler Ss, 395-414
Recommendations for the Preparation and Effec-tive Implementation of Local Climate Change Action Plans in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Yay  
Hukukun İktisadi Analizi: Richard A. Posner'in Hukuk ve İktisat Yaklaşımına Katkıları Ss, 415-440
The Economic Analysis of Law: Richard A. Posner's Contributions to the Law and Economics Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Büyükakın & Lamarana Jallow  
Ticari Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Gambiya Örneği Ss, 441-474
Assessment of the Relationship Between Commercial Gap and Economic Growth: The Case of Gambia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri