Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ek2 SayıEditör
Ayfer Gedikli & Haktan Sevinç

Editör Yardımcısı


Iğdır  2020/Ek

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATAR Suzan URGAN Pınar ERDOĞAN  
Effect of Employees’ Perceptions of Optimism-Pessimism on Life Satisfaction: 2020 Coronavirus Pandemic Sample Ss, 01-27
Çalışanların İyimserlik-Kötümserlik Algılarının Yaşam Tatminlerine Etkisi: 2020 Koronavirüs Salgını Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar BACAKSIZ  
Covid-19 Pandemisi Döneminde Sohbet Pazarlamasının Önemi ve Sohbet Robotu (Chatbot) Uygulamalarının Kullanımı Ss, 29-46
The Importance of Conversatıonal Marketıng in the Covıd-19 Pandemıa Perıod and use of Chatbot Applıcatıons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan BEKEN  
Covidien-19 Women's Employment Process in Pandemic: The Case of Turkey Ss, 47-74
Covid-19 Pandemi Sürecinde Kadın İstihdamı: Türkiye Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÇELİK SOLYALI Nurdan ÖZREÇBEROĞLU  
Parents’ Opinions on Distance Education in Primary Schools in the Covid-19 Process Ss, 75-100
Covid-19 Sürecinde İlkokullarda Uzaktan Eğitim ile İlgili Ebeveynlerin Görüşleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir ÇOMAK Osman ÖZKUL  
Türkiye'nin Corona Virüs Pandemisini Önleme Çalışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi Ss, 101-126
A Comparative Analysis of Turkey's Corona Virus Pandemic Prevention Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren ÇUBUKÇU Cemal AKTÜRK  
The Rise of Distance Education during Covid-19 Pandemic and the Related Data Threats: A Study about Zoom Ss, 127-143
Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yükselişi ve İlgili Veri Tehditleri: Zoom Hakkında Bir Çalışma

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DERİNDAĞ Hüseyin ALTAY  
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bağlamında COVID-19 Pandemisi: Küresel ve Ulusal Öngörüler Ss, 145-168
COVID-19 Pandemic in the Context of International Trade and Business: Global & National Insights

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DURGUN  
Düşük Gelir Grubundaki Çocuklar ve Salgın Etkisi: Türkiye Örneği Ss, 169-190
The Effects of Pandemic on the Children from the Low Income Group: The Case of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan EROĞLU Fatih YETER  
Küresel Salgın Krizinin Dünya Ekonomisine Etkileri Ss, 191-213
Effects of the Global Pandemic Crisis on the World Economy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merter AKINCI Demet EROĞLU SEVİNÇ Gönül YÜCE AKINCI  
Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi Ss, 215-243
Black March of the Financial Markets: Investigation of the Effects of Covid-19 Pandemic on Borsa İstanbul with the Help of Non-Linear ARDL Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ORTAKAVAK Engin KORKMAZ Ahmet USLU  
COVID-19 Salgınına Karşı Sosyal Kırılganlık Endeksi: Türkiye Örneği Ss, 245-268
Social Vulnerability Index for COVID-19 Outbreak: The Case of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oya SANCAR Seda H. BOSTANCI  
COVID-19 Pandemi Sürecinde Karbon Emisyonu Üzerine Bir Tartışma Ss, 269-292
A Discussion on Carbon Emission in the COVID-19 Pandemic Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yavuz TAŞ Nur Billur TAŞ  
The Effects of Covid-19 on Communication and Video Game Sector in Turkey: Problems and Policy Suggestions Ss, 293-322
COVID-19 Pandemisi’nin Türkiye’de İletişim ve Video Oyunları Sektörü Üzerine Etkileri: Sorunlar ve Politika Önerileri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem UMUT  
The Center of Digitalization in Turkish Insurance Sector: Insurance Information and Monitoring Center-Covid-19 Ss, 323-355
Türk Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşmenin Merkezi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi-Covid-19

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem İNCE YENİLMEZ Haktan SEVİNÇ  
The COVID-19 Pandemic on Women’s Employment: Impacts and Consequences Ss, 357-371
Kadın İstihdamında COVID-19 Salgını: Etkileri ve Sonuçları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan YÜNCÜ Yunus YILAN  
COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi Ss, 373-401
Investigating the Impacts of Covid-19 Pandemic on Healthcare Staff: A Case Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülend Aydın ERTEKİN  
Covid-19 Salgını Gölgesinde Suudi Arabistan ve Rusya’nın Petrol Fiyat Savaşı Ss, 403-420
The Oil Price War between Saudi Arabia and Russia in the Shadow of the Covid-19 Pandemic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal İNCE  
Afetlerle Mücadelede Neo-Liberal Politik Başarısızlığın Bir Manifestosu: Covid-19 Ss, 421-440
A Manifesto of Failure of Neo-Liberal Economic Policies in Combating Disasters: The Case of Covid-19

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan URGAN Ayşe ATAR Pınar ERDOĞAN  
The Relationship between Working Anxiety, Stress and Depression with Positive Psychological Capital at 2020 Covid-19 World Pandemic Ss, 441-472
2020 COVİD-19 Dünya Pandemisinde İş Yaşamında Görülen Kaygı, Stres ve Depresyonun Pozitif Psikolojik Sermaye ile İlişkisi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri