Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEMİZ

IĞDIR  2021/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYahya NAS Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT  
KALKINMA GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA AB ÜYESİ GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRKİYE Ss, 1-27
EU MEMBER TRANSITION ECONOMIES AND TURKEY IN LIGHT OF DEVELOPMENT INDICATORS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Aydoğan  
Türk Öğrencilerin Kültürel Tercihlerine İlişkin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Ayrım Ss, 28-44
The Distinction Between British and American English in Relation to Turkish Students' Cultural Preferences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit DİNÇER  
Kur’ân’da Kinâye ve Ta?riz Sanatının Kullanma Nedenleri Ss, 45-63
The Reasons of Using Kanayah and Ta?riz Art in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat ALTUNTEPE  
KATILIM BANKACILIĞININ FON KULLANDIRMA İŞLEMLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: (2010:01-2019:11) Ss, 64-103
ANALYSIS OF THE IMPACT OF PARTICIPATION BANKING ON EMPLOYMENT OF FUND USE PROCEDURES: (2010:01-2019:11)

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yemez  
HİZMET ORTAMI OLARAK OTOBÜS FİZİKSEL ORTAMININ YOLCU MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 104-126
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE BUS PHYSICAL ENVIRONMENT AS A SERVICE ENVIRONMENT ON PASSENGER SATISFACTION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda KILIÇ Bedrettin KESGİN  
Koruyucu Aile Hizmet Modelinin İlişki Ağı Bağlamında Değerlendirimesi Ve Bu Alanda Yapılan Akademik Çalışmaların Analizi Ss, 127-154
Evaluation Of The Foster Family Service Model In The Context Of The Relationship Network And Analysis Of Academic Studies In This Field

Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
İnovasyon ve Girişimcilik Arasındaki İlişkinin Çok Yönlü Olarak İncelenmesine Yönelik Amprik Bir Araştırma Ss, 155-181
An Empirical Research on the Versatile Investigation of the Relationship Between Innovation and Entrepreneurship

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Yaman Yılmaz Doç. Dr. Gözde ALGÜN DOĞU  
Kümeleme Analizi ile İllerin Okul Sporları Faaliyetleri Bakımından İncelenmesi Ss, 182-205
Determination of Turkey Province with Cluster Analysis in terms of School Sports Activities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Maruf Enver ÇAKIN  
YAZILIM SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN İŞLETME PERFORMANSININ BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Ss, 206-225
ANALYSIS OF BUSINESS PERFORMANCE OF SOFTWARE SECTOR COMPANIES WITH FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim DEMEZ Mehmet AKYOL  
Ticari ve Finansal Açıklık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: GMM Panel Veri Analizi Ss, 226-253
Relationship Between Commercial and Financial Openness and Economic Growth: GMM Panel Data Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET FATİH ACAR  
TEDARİKÇİ GELİŞTİRME VE VERİMLİLİK Ss, 254-267
SUPPLIER DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nergis ATAÇAY  
Neoliberalism and China Ss, 268-289
Neoliberalism and China

Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Büberkökü  
Reel Efektif Döviz Kurları İle Reel Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi Ss, 290-313
Examining the Causal Relationship between Real Effective Exchange Rates and Real Oil Prices

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KONCA Pınar Yalçın Balçık, İsmail Biçer  
Yaşlı Nüfus ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veriye Dayalı Bir Uygulama Ss, 314-324
Investıgatıon of The Relationship Between Elderly Population and Health Expenditure: An Applıcatıon Based on Panel Data

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram DELEŞ Nazan KAYTEZ  
Çocuk Gelişimci Adaylarının Aile İçi Şiddet ve Çocuk Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 325-347
Investigation of Child Development Candidate Candidates' Awareness of Domestic Violence and Children's Rights

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET PINAR ÖZLEM KARAPINAR  
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ’NİN AĞRI TEŞKİLATLANMASI (1952-1958) Ss, 348-368
ORGANIZATION OF AGRI TURKEY PEASANT PARTY (1952-1958)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali ÇANAKCI Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT  
Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Bölümleşme Sorunu Ss, 369-400
The Problem of Departmentalization in Higher Religious Education Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

servet kapçak prof.dr murat güven  
Türkiye’de İthalat Odaklı Büyüme Hipotez Ss, 401-416
The Import-led Growth Hypothesis in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal Ünal  
Bartın’da Ziraatçılık, Hayvancılık ve Ormancılık Faaliyetlerinin “Bartın Rehberi” Adlı Eser Temelinde İncelenmesi Ss, 417-440
A Study on Agricultural, Animal Husbandry and Forestry Activities in Bartın on the Basis of Bartın Guide

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Sayar Yılmaz Onur Ari  
DÖNGÜSEL GÖÇÜN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 441-460
ANALYZING THE IMPACT OF CIRCULAR MIGRATION ON FOREIGN TRADE WITH GRAVITY MODEL: THE CASE OF TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

EKREM UYSAL  
EŞ‘ARÎLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ VE TEMEL GÖRÜŞLERİ Ss, 461-484
Development Process Of Ash'arism And Their Basic Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Kaval  
İbn Arabi’nin Yahudi Sembolizmi Ss, 485-505
Ibn Arabi’s Hebrew Symbolism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Çağrı Gözen Fikriye Ceren Bostancı  
Konut Özelliklerinin Konut Fiyatlarına Etkisinin Kantil Regresyon Yöntemi ile İncelenmesi: İzmit Örneği Ss, 506-532
Determining The Impact of Housing Attributes on House Prices with Quantile Regression Method: A Case Study in Izmit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MUTLU  
SPOR ÂLEMİ DERGİSİNİN KISA ÖMÜRLÜ BİR KARDEŞ YAYINI: KEŞŞAF Ss, 533-554
A SHORT-LIVED SISTER PUBLICATION OF SPORTS MAGAZINE: KEŞŞAF

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Şimdi  
BREXIT KARARININ İHRACAT YAKINSAMA MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 555-569
EVALUATION OF BREXIT IN THE LIGHT OF EXPORT CONVERGENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tebrike Kaya  
Luhmann'ın Sistem Kuramı Bağlamında Bir İletişim Sistemi Olarak Armağan Değiş Tokuşunun İncelenmesi Ss, 570-584
An Examination of Gift Exchange As A Communication System in The Context of Luhmann's Systems Theory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak İLİ Begüm NEGİZ  
Türk Televizyon Dizilerinde Aşkın Yeniden Üretilmesi ve Nostalji Ss, 585-613
Love Reproduction and Nostalgia in Turkish Television Series

Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın BİNGÖL Ali Kürşat SALIN  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KARS İLİNDEKİ BAZI KURGANLARIN MEKÂNSAL ANALİZİ Ss, 614-633
Spatıal Analysıs Of Some Kurgans In Kars Provınce Wıth Geographıcal Informatıon Systems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SAYLIK Cahit HİÇYILMAZ  
Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Okullarda Oluşturduğu Durum: Okul Yöneticileri Ne Düşünüyor? Ss, 634-657
The Situation Created by Teachers Attending Postgraduate Education in Schools: What Do School Administrators Think?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Buğan  
İslam Ekonomisi ve Finansı Alanyazının Bibliyometrik Analizi Ss, 658-677
Bibliometric Analysis of Islamic Economics and Finance Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan CİĞA  
ÖVGÜ VE YERGİ TAVSİF ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ ZEYİLLERİ Ss, 678-697
DEFINITION OF SATIRE AND PRAISE ON SIYER-I VEYSÎ ANNEXES OF NABI

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Alper KUMSAR  
Nesne-Anlatıcılar ve Edebiyatımızdan Bir Örnek: Bir Liranın Başından Geçenler Ss, 698-719
Object-Narrators and An Example from Our Literature: Bir Liranın Başından Geçenler

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba IŞIK  
Sağlık İletişimi Bağlamında Hekim-Hasta, Hasta-Hekim İletişimi İnceleme Çalışması: Özel Bir Hastane Analizi Ss, 720-753
The Doctor-Patient, Patient-Doctor Communication Review Study in The Context of Health Communication: A Private Hospital Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü Yücekaya  
Selanik İpekçiliği Ss, 754-768
Thessaloniki Sericulture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa OKÇUL  
Gülten Akın Poetikası Ss, 769-804
Gülten Akın's Poetics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Adıgüzel  
Edebiyatlar Arası Etkileşim ve Bu bağlamda Dilin Temel Rolü (Farsça- Türkçe Arasındaki Etkileşim Üzerine İnceleme) Ss, 805-818
Interaction between literatures and the main role of language in this context (Review on the interaction between Persian Turkish)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan İnce  
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde Siber Güvenlik Politikalarının Gelişimi Ss, 819-835
Improvement of Cyber Security Policies in the Association of Southeast Asian Nations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban Öztürk Taha TAŞTAN  
DEVLETÇİ EKONOMİ - LİBERAL EKONOMİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 836-858
COMPARISON OF STATIST ECONOMY AND LIBERAL ECONOMY - AN ASSESSMENT ON TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ARAZ  
Gazzali'nin Tövbe Kavramına Yorumu Ss, 859-878
Ghazzali's İnterpretation for Concept of Repentance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Enes Asıl  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türk Kültüründe Geleneksel Ayakkabı Sanatı Ss, 879-885
Traditional Shoe Art in Turkish Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri